Døgnåbent Mandag-Søndag

Salgs- og leverings­betingelser

Forside » Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Gyldighed
  Visgaard & Sundstrøm ApS salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved ethvert tilbud, med mindre evt. undtagelser er specifikt præciseret i tilbudsmaterialet.
 2. Pris og betaling
  Alle priser er oplyst eksklusiv moms. Visgaard & Sundstrøm ApS betalingsbetingelser er 14 dages netto. Ved overskridelse skal der betales rente med 2 % pr. påbegyndt måned.
 3. Tilbud og ordrebekræftelse
  Skriftlige tilbud er gældende i 3 måneder, således at tilbuddet skal være accepteret 3 måneder regnet fra tilbuddets dato. Visgaard & Sundstrøm ApS leverancer omfatter de ydelser, der er beskrevet i tilbud eller ordrebekræftelse. Ved indbyrdes modstrid imellem tilbud og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.
 4. Annullering
  Annullering af en ordre inden udførelse kan alene finde sted, efter forudgående skriftlig aftale og er altid betinget af, at Visgaard & Sundstrøm ApS forbeholder sig ret til fuld omkostningsdækning.
 5. Forsinkelser
  Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det betalte honorar. Visgaard & Sundstrøm ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 6. Ansvar
  Visgaard & Sundstrøm ApS er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Visgaard & Sundstrøm ApS som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, Visgaard & Sundstrøm ApS har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. Visgaard & Sundstrøm ApS ansvar ophører 5 år efter, opgaven er afleveret, og er maksimeret til tre det udbetalte honorar, dog max en million danske kroner.
 7. Anvendelse af resultater
  Såfremt Visgaard & Sundstrøm ApS rapporter, resultater eller anbefalinger benyttes til andre formål end dem, de oprindeligt er udarbejdet for, kan Visgaard & Sundstrøm ApS ikke drages til ansvar for eventuelle skader eller tab.
 8. Tvister
  Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privat person ( forbruger), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til retsplejelovens bestemmelser herom.
 9. Ejendomsret og ophavsret
  De specifikke resultater, som opnås ved løsning af en opgave, er rekvirentens ejendom Visgaard & Sundstrøm ApS har dog ret til at udnytte generelle resultater i form af knowhow i forbindelse med løsning af andre opgaver.